FORRETNINGSMODEL

AEU’s forretningsmodel og principper for aflønning
AEU er en samarbejdsorganisation dannet af de danske universiteter, der har til formål at udbyde
efteruddannelse for medarbejdere i universitetssektoren.

AEU har ingen fast bevilling fra de deltagende universiteter. Økonomien er derfor baseret på deltagerbetaling
på AEU’s konferencer, seminarer, temadage og kurser. AEU’s sekretariat er placeret i HR-service på SDU.
SDU’s kompensation for de faktiske udgifter ved drift af sekretariatet aftales årligt med AEU’s bestyrelse.

Bestyrelsen lægger årligt budget for AEU’s samlede økonomi efter det princip, at den samlede økonomi skal
balancere på lang sigt, at ingen aktiviteter må budgetteres med et underskud, men at det er i orden, at der er
forskel på, hvor stort bidrag de enkelte aktiviteter giver til de faste udgifter, herunder til AEU-sekretariatet.

Planlægningsgruppe
Hver aktivitet har en planlægningsgruppe.

Deltagere i en planlægningsgruppe er normalt erfarne repræsentanter fra aktivitetens målgruppe.

Planlægningsgruppemedlemmet aftaler selv med egen leder:
• om vedkommende kan påtage sig arbejdet i planlægningsgruppen.
• hvor meget og hvordan den pågældende kan bidrage.
• om honoraret overføres til afdelingen eller udbetales til medlemmet selv.

Aflønning af planlægningsgruppen følger nedenstående principper:
• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 3 dage: Honorar
svarende til 35 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 2 dage: Honorar
svarende til 25 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 1 dag: Honorar
svarende til 12 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager til planlægning og afvikling af meget små aktiviteter: Intet honorar.
• Bidrager med ideer i planlægningsfasen, men deltager ellers på normale vilkår: Intet honorar
• Konsulenter, der ikke er en del af målgruppen: Honorar aftales.

Følgende udgifter dækkes:
• Transport og deltagerbetaling for selve aktiviteten (undtagen arrangementer, hvor der kun bidrages i
idéfasen).
• Alle udgifter i forbindelse med møder og alm. forberedelse.

Oplægsholdere og andre bidragydere
Oplægsholdere, der er en del af målgruppen, modtager en vingave eller lignende samt evt. dækning af
transport.

Oplægsholdere, der ikke er en del af målgruppen, modtager vingave eller honorar efter aftale samt dækning
af transport.

AEU – Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte – aeu@sdu.dk