PLANLÆGNINGSGRUPPENS ARBEJDE

Hver aktivitet har en planlægningsgruppe. Deltagere i en planlægningsgruppe er normalt erfarne repræsentanter fra aktivitetens målgruppe.

Planlægningsgruppen er ansvarlig for det faglige indhold af et arrangement og opgaverne er typisk:

• Definition af målgruppe, formål og udbytte.
• Beslutning om, hvilken form aktiviteten skal have (fx konference, kursus, seminar, temadag eller netværksdag).
• Afgrænsning af det faglige indhold.
• Udfærdigelse af program, herunder sikre en rød tråd og en pædagogisk og afvekslende opbygning (f.eks. blanding af oplæg, workshops, postersessions, cases mv.).
• Valg af oplægsholdere og briefing af oplægsholdere inden aktiviteten afholdes.
• En aktiv rolle under selve afholdelsen af aktiviteten, f.eks. byde velkommen, igangsætte gruppearbejde mv.
• Markedsføring af aktiviteten i eget netværk (især ved nye aktiviteter).
• Deltage i evalueringsmøde og komme med forbedringsforslag efter endt aktivitet.

AEU-sekretariatet bistår med praktisk administrativ understøttelse i hele processen.

AEU-sekretariatets kursusudvikler kan derudover også bistå med sparring i forhold til form på arrangementet, programmets indhold og opbygning, god læring, inddragelse af deltagerne før, under og efter arrangementet mv. Kontakt AEU-sekretariatet hvis I vil høre mere om mulighederne.