Hvad er AEU

AEU - hvem, hvad, hvorfor, hvordan

AEU – Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte – har udbudt kurser, seminarer og konferencer for administrative medarbejdere på universiteterne gennem mange år.

Hvem er vi?

Vi er en samarbejdsorganisation dannet af de danske universiteter, der har til formål at udbyde efteruddannelse for medarbejdere i universitetssektoren. 

Vision

Universiteterne stilles over for store krav om kvalitet og effektivitet i deres arbejde, og derfor spiller de administrative støttefunktioner en central rolle. AEU vil i den sammenhæng medvirke til relevant kompetenceudvikling af administrative medarbejdere på universiteterne.

Mål

Det er AEU’s målsætning at tilbyde tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter af ikke-akademisk karakter målrettet universitetssektoren og udviklet på basis af samarbejde mellem universiteterne med henblik på at sikre et løbende udbud og en høj kvalitet.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne skal:

 • tilføre deltagerne en faglig værditilvækst
 • sikre erfaringsudveksling
 • skabe forudsætningerne for dannelse af faglige netværk

Strategi

 • AEU's aktiviteter sikres løbende udvikling og tilpasning gennem årlig kontakt med udvalg og arbejdsgrupper under Danske Universiteter.
 • Kompetenceudviklingsaktiviteterne bygger på interkollegial erfaringsudveksling i form af oplæg, workshops o.l., men AEU tilstræber, at der i den enkelte aktivitet også indgår eksterne bidragsydere, der kan tilføre ny viden og nye perspektiver.
 • Hvor det er relevant, indbydes repræsentanter for det relevante ministerium eller andre centrale samarbejdspartnere som oplægsholdere.
 • AEU søger at udvikle en model for etablering og fastholdelse af faglige netværk.
 • AEU's bestyrelse vil årligt gennemgå sit eksisterende udbud af aktiviteter.

Principper for AEU's virke

 • AEU's aktiviteter er målrettede de administrative medarbejdere fra medlemmer af Danske Universiteter. Medarbejdere fra andre videregående uddannelser kan tilbydes at deltage, når der er plads til det, dog med få undtagelser.
 • Formidling af kurser med eksterne konsulenter kan finde sted, når det tilføjer en særlig værdi for deltagerne.
 • AEU skal hvile på et forsvarligt økonomisk grundlag og tilstræbe at opretholde en egenkapital svarende til ca. 10 % af omsætningen. Du kan her læse mere om AEU's forrretningsmodel.
 • Den enkelte aktivitet skal planlægges, så den hviler økonomisk i sig selv. Aktiviteterne vil i forskelligt omfang bidrage til AEU's fællesudgifter og til sikring af en økonomisk buffer.

Bestyrelsens udpegning og sammensætning

Formanden for HR-gruppen er samtidig formand for AEU’s bestyrelse. Bestyrelsen består derudover af tre medlemmer, der udpeges for en 4-årig periode af henholdsvis Økonomigruppen, Uddannelsesgruppen og HR-gruppen. Ved udpegningen tages der hensyn til, at bestyrelsen har en bred repræsentation såvel institutionelt som fagligt, samt at der sikres en kontinuitet i bestyrelsen. Genudpegning kan finde sted. Medlemmet fra Økonomigruppen er på valg i 2019, mens medlemmerne fra Uddannelsesgruppen og HR-gruppen er på valg i 2020. Sekretariatet vil informere Økonomigruppen.

Bestyrelsesmedlemmer

 
Bestyrelsesmedlemmer godkendes af universitetsdirektørudvalget (UDU).
Lederen af AEU's sekretariat er sekretær for AEU bestyrelsen:

AEU's aktiviteter

Nuværende aktivitetsområder:

 • Personale og HR
 • Kommunikation og samarbejde
 • Studie- og karrierevejledning
 • Studieadministration
 • Ledelse
 • Ekstern finansiering (EU-projekter)
 • Forvaltningsret
 • Økonomiadministration
 • Arbejdsmiljø
 • Sekretariatsbetjening
 • Internationale kontorer